هواصنعت گلستان

هواصنعت گلستان

درایر جذبی ساده و هیتر دار

درایر جذبی:این نوع خشک کن ها دارای دو برج , و در بعضی موارد 3 برج و یا مخزن فشار هستند .که هر دو از مواد جاذب مانند آلومینای فعّال شده، سیلیکاژل، توری مولکولی و یا موّاد جاذب دیگر، پر شده اند، می باشند.در این درایرها، هوای فشرده با عبور از بین مواد جاذب رطوبت موجود در این مخازن، رطوبت خود را تا حد زیادی از دست دادهو پس از جذب آب بوسیله این موّاد، درایر با استفاده از هوای فشرده تولید شده در سیستم، به درون بستر مواد جاذب اشباع شده می دمد و رطوبت را دفع می کند.مادّه جاذب فشار نقطه شبنم هوای فشرده را کاهش می دهد تا از تقطیر آب جلو گیری کند.در این خشک کن ها، نقطه شبنم در حدود -40 ˚C است.در بعضی از صنایع، نقطه شبنم مورد نیاز برای کار-70 ˚C است و این بدان معناست که به دلیل دمای پائین تر، مقدار تقطیر آب نیز کمتر صورت می گیرد.خشک کن های جذبی روش های گوناگونی را برای تصفیه هوای فشرده بکار می برند. انواع خشک کن های جذبی 1)خشک کن های جذبی بدون حرارت 2)خشک کن های جذبی حرارتی 3)خشک کن های جذبی حرارتی دمشی خشک کن های جذبی بدون حرارت: در این دستگاه ها، مقداری از هوای فشرده خشک به یکی از برج ها که در حالت استراحت است، هدایت می شود.این هوای خشک از میان مواد جاذب اشباع شده عبور کرده و رطوبت را از طریق یک اگزوز به هوای آزاد می راند.این چرخه، چرخه احیاء ماده جاذب نام دارد. خشک کن های جذبی حرارتی: در این نوع خشک کن ها، هوای خشک در ابتدا از درون یک گرمکن خارجی با کارآئی بالا عبور می کند،سپس وارد برج در حال استراحت شده و مواد جاذب را با استفاده از هوای گرم، احیاء می کند.از آنجائیکه در این روش از هوای گرم برای خشک کردن ماده جاذب اشباع شده استفاده می شود،نیمی از هوای فشرده خشک، در مقایسه با خشک کن های جذبی بدون حرارت، برای این منظور مورد نیاز می باشد. خشک کن جذبی حرارتی دمشی: در این فن آوری، دستگاه به یک دمنده از نوع سانتریفوژ مجهز است.این دمنده بطوری طراحی شده است که هوای محیط را مکیده و آن را از یک گرمکن عبور می دهد و سپس آن را از برج در حال استراحت عبور دادهو بدین ترتیب رطوبت از ماده جاذب رانده می شود. به عبارت دیگر، سانتریفوژ هوای محیط را بدرون مکیده و آن را به داخل گرمکن می دمدو سپس آن را به داخل برج در حال استراحت که مواد جاذب آن از رطوبت اشباع شده اند دمیده و موجب احیاء مواد جاذب می شوددر مقایسه این نوع خشک کن با دو نوع دیگر باید اضافه کرد که از نظر قیمت نسبت به دو خشک کن دیگر گرانتر می باشدامّا در عوض هزینه های نگهداری و عملکرد آن به دلیل عدم استفاده و یا استفاده بسیار ناچیز ا ز هوای فشرده برای احیاء مواد جاذب، پائین تر می باشد.

0 ریال