هواصنعت گلستان

هواصنعت گلستان

12 بهمن 1400


انواع کمپرسور هوا
انواع کمپرسور هوا

کمپرسورها از نظر فرایند متراکم سازی به دو دسته :  کمپرسورهای جابجایی مثبت (Displacement Positive( (Dynamic Compressor ) وکمپرسور هایدینامیکی تقسیم می شوند . در کمپرسورهای جابجایی...

2 بهمن 1396


کمپرسور های اسکرو یا پیچشی
کمپرسور های اسکرو یا پیچشی

کمپرسور های پیچشی (اسکرو) نوع دیگری از کمپرسور های معمول در صنایع کمپرسور های نوع پیچشی هستند که عمل تراکم در آنها توسط چرخش یک یا دو یا چند قطعه پیچ مانند انجام می شود. کمپرسور...

17 آذر 1396


کمپرسور چیست
کمپرسور چیست

كمپرسور به ماشيني اطلاق مي شود كه از آن براي افزايش فشار سيالات تراكم پذير (گازها و بخارات) استفاده مي شود. كمپرسور در رفاه زندگي بشري و گسترش صنايع از آنچنان اهميتي برخورداربوده...

8 آذر 1396